Шасија со кабина

Кабина со платформа

Шасија со товарен сандак

Шасија со продолжена кабина

Отворен сандучар

Кипер со продолжена кабина

Van со продолжена кабина

Отворен сандучар

Отворен сандучар со продолжена кабина