Дизајн погоден за рециклирање - Opel

ДИЗАЈН НАСОЧЕН КОН РЕЦИКЛИРАЊЕ.

Цел: Да се зголеми ефикасноста на процесот на рециклирање со дизајнирање на производи кои од самиот почеток би било возможно да се рециклираат.