КОНТАКТИРАЊЕ НА ДИЛЕРИ.

1. Одбери го своето возило

Ве молиме изберете го возилото за кое сте заинтересирани:
 

2. Одбери го својот дилер

    1. Претрага по

3. Пополни ги своите контакт податоци

Ве молиме извесете не со цел натамошен контакт со Вас:

4. Кратка изјава

Вашите лични податоци ќе бидат обработени од соодветниот контролер, како што е опишано во Изјавата за приватност. За повеќе информации во врска со вашите права поврзани со приватноста и во врска со нашите информации за контакт ве молиме видете тука.

 

Останете во контакт! (опционален маркетинг)

Би сакал/а да добивам дополнителни информации за вашите производи и услуги преку

и со избирање на барем еден од овие канали, се согласувам со поврзаната обработка на податоци како што е опишано во Изјавата за согласност.

Имам право да ја повлечам мојата согласност во секое време (за повеќе детали, молам видете тука). Повлекувањето на согласност нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

 

Ве молиме корегиратјте ги одбележените полиња и обидете се повторно.

Close

ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

 

Се согласувам моите лични податоци, заедно со информациите што ги давам како дел од ова барање, да бидат обработени за индивидуализиран маркетинг и истражување на пазарот од страна на Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia и Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65443 Риселсхајм, Германија, како контролори.

 

Моите податоци ќе бидат обработени и споделени за подолу наведените цели со следните примачи:

 

Податоци / Намена / Примач(и)

- Податоци: Идентификација и податоци за контакт (на пр., име, е-пошта, телефонски број) и информации поврзани со вас (на пр. како дел од/во врска со вашите барања)

 

- Намена:

Грижа за корисници: на пр. покани за настани, информации за (технички) надградби во врска со моето возило/возило од интерес или какви било услуги за возила, известување за датуми за одржување/проверка/сервис или помош при дефект.

Информации за корисниците: Контакт за пр. комуникација за нови и користени возила, понуди за финансирање и лизинг, сервис и проверка кај дилери, понуди на работилници, завршување на финансиски или лизинг договор или мерки за подобрување на квалитетот на моето возило.

Реклама: индивидуално или персонализирано рекламирање на понуди, производи и услуги.

Анкети за задоволство на

корисниците: Контакт по купувањето / услугата, на пр. во врска со задоволство од возилото или обезбедените услуги.

 

- Примач(и): Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia споделува моите лични податоци со соодветните ангажирани обработувачи за ИТ услуги, администрација и поддршка поврзани со рекламирање, истражување на пазарот и маркетинг услуги.

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia исто така, ги споделува моите лични податоци со соодветниот давател на ИТ услуги (GM Holdings LLC, Мичиген, САД), кој се наоѓа надвор од Европската Економска Зона (ЕЕЗ) и затоа во земја без соодветно ниво на заштита на податоците. Не постои одлука за адекватност на онаа на Европската комисија, но постојат соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се соодветни за стандардните договорни клаузули на ЕУ (EU SCC). За да добијам копија, можам да испратам е-пошта на PrivacyRights@opel.com.

[Ако примачот е надвор од ЕЕЗ, ве молиме внесете: примачот [внесете го името] се наоѓа надвор од Европската економска зона (ЕЕЗ) во [внесете земја] и во земја без соодветно ниво на заштита на податоците. [Доколку постои одлука за соодветност на Европската комисија, ве молиме внесете: Постои одлука за соодветност на Европската комисија за [внесете земја]. [Ако недостасува одлука за соодветност, ве молиме внесете: Не постои одлука за соодветност на Европската комисија. Мојата согласност, исто така, го покрива трансферот надвор од ЕЕЗ]]

 

Се согласувам мојот партнер на Опел Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia и Opel Automobile GmbH да ги користат моите погоре споменати податоци за да овозможат точна идентификација и да ми понудат најдобри услуги и искуство за да избегнат можни недоследности во однос на наменските цели. Овие лица ги користат деловните правила и процеси на совпаѓање и спојување за да ги детектираат потенцијалните совпаѓања помеѓу два или повеќе записи, кои доаѓаат од различни извори и системи, особено преку онлајн-барањата поднесени до Opel, учество во маркетиншки настани на Opel, употреба на myOpel, за да се постигне креирање на уникатен, ажуриран главен запис.

 

Моите лични податоци ќе се чуваат за погоре наведените цели уште три години по последниот контакт со Opel.

 

Обработката на податоците се заснова на согласноста која јас ја изјавуваме тука (член 6 (1) (а) Регулатива за заштита на општите податоци (GDPR)) и согласно важечките законски прописи во Република Македонија.. [Доколку има пренос на податоци надвор од ЕЕЗ, ве молиме внесете: Покрај тоа, во однос на преносот на податоци во земја надвор од ЕЕЗ, отстапувањето според чл. 49 (1) (а) GDPR се применува.]

 

Ги потврдувам моите права поврзани со приватноста и податоците за контакт како што е опишано во Политиката за приватност и колачиња.

 

За повеќе информации поврзани со приватноста, видете ја Политиката за приватност и колачиња.

Close

ИЗЈАВА ЗА ПРИВАТНОСТ

 

Информации за обработка на личните податоци

 

Вашите лични податоци ќе ги се обработуваат за да се употребат во исполнување на вашето барање Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia од страна на Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германија и, доколку е применливо, вашиот избран партнер на Opel како контролори на следниов начин:

 

Обработката на податоци е врз основа на чл. 6 (1) (б) од GDPR (Закон за заштита на лични податоци) и согласно важечките прописи во Република Македонија.

 

Ние како контролори ги обработуваме вашите лични податоци на следниов начин:

 

Податоци / Намена, цел (задолжителните податоци се означуваат со *)

 

1.

- Податоци: Идентификација и контакт детали

(Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо))

- Намена, цел: Контакт, комуникација и исполнување барања; регистрација/откажување регистрација за билтенjaunumiem/atteikšanās no tiem

 

2.

- Податоци: Модел или интереси*

- Намена, цел: Исполнување барања

 

3.

- Податоци: Избран партнер на Opel*

- Намена, цел: Исполнување барања

 

4.

- Податоци: Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо)

- Намена, цел: Исполнување барања

 

5.

- Податоци: Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил.

- Намена, цел: Услуга

 

6.

- Податоци: Тип на прашање

- Намена, цел: Контакт Исполнување барања

 

Податоците обележани со * наведени погоре се задолжителни и договорно барање. Затоа сте обврзани да ги обезбедите податоците. Во случај да не ги доставите податоците, не можеме да го исполниме вашето барање.

 

Податоците наведени погоре ќе се чуваат три години по престанокот на договорната обврска.

 

Примачи

 

Ги споделуваме вашите лични податоци со следните примачи:

 

Податоци / Намена / Примач(и)

 

- Податоци Идентификација и контакт детали

Име*, е-пошта*, тел. бр., поштенска адреса (*ако е применливо)) Модел или интереси* Избран партнер на Opel* Интерес за лизинг / финансирање (*ако е применливо) Податоци за возилото*, бр. на шасија*, датум на прва регистрација, регистарски број/регистарски таблички, читање на километражата, датум/време за оставање на возилото, датум/време за земање, тип на услуга*, заменски автомобил

 

- Намена: Исполнување барања

 

- Примач(и): Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia ги споделуваат вашите лични податоци со соодветните ангажирани обработувачи за администрација и поддршка на наведените цели.

Opel Automobile GmbH, Opel Southeast Europe LLC, Representative Office Belgrade, Bulevar Mihajla Pupina 165g, Belgrade, Serbia, исто така, ги споделуваат вашите лични податоци со соодветниот давател на ИТ-услуги (GM Holdings LLC, Мичиген, САД), кој се наоѓа надвор од Европската Економска Зона (ЕЕЗ) и затоа во земја без соодветно ниво на заштита на податоците. Не постои одлука за адекватност на онаа на Европската комисија, но постојат соодветни заштитни мерки, кои во овој случај се соодветни за стандардните договорни клаузули на ЕУ (EU SCC). За да добиете копија, ве молиме испратете е-пошта на PrivacyRights@opel.com.

 

- Податоци: Податоци за идентификација и контакт (имe*, тел. бр.)

 

- Намена: Fulfillment tracking

 

- Примач(и): TrackBack, 10ACT Limited, 8 Waldegrave Road, Teddington, Middlesex TW11 8HT, United Kingdom

 

За повеќе информации, видете ја нашата Политика за приватност и колачиња