Од 1 септември 2017 год., одредени нови возила веќе беа одобрени како типови со употреба на Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет (WLTP), која е нова, пореална процедура за тестирање за мерење на потрошувачката на гориво и издувувањето CO2. За патничките автомобили, од 1 септември 2018 година WLTP целосно го замени Новиот европски возен циклус (NEDC), кој беше поранешната процедура на тестирање.

Циклусот на возење WLTP („Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет“) се фокусира на клучните критики на NEDC („Новиот европски возен циклус“). Посебно, новиот профил на циклус на возење WLTP поблиску одговара на денешното секојдневно работење и не се мери само за основното возило, туку исто така го зема предвид и влијанието на дополнителната опционална опрема.

Поради пореални услови за тестирање, потрошувачката на гориво и издувувањето CO2 измерени во рамките на WLTP се во многу случаи повисоки во споредба со оние измерени со NEDC. Дневната потрошувачка на гориво на возилото многу зависи од индивидуалниот профил на користење и каде и како се управува: градски сообраќај, регионални патишта или автопати. Овие разлики подобро се објаснуваат со возниот циклус WLTP. Наместо да ги пресметуваат само вредностите „во град, на отворено и комбинирано“ (како што е пропишано со Регулативите (ЕК) бр. 715/2007 и 692/2008,), врз основа на потеоретски профил за возење, WLTP обезбедува четири индивидуални вредности за различни однапред утврдени возни профили (низок, среден, висок и многу висок), кои се базираат на статистички истражувања и анализа на кориснички профили и просеци. Покрај тоа, возниот циклус WLTP е многу подинамичен од NEDC и одразува поголеми забрзувања, повисока просечна брзина и повисока максимална брзина.

Сепак, сѐ уште е законски задолжително да се објават потрошувачката на гориво и вредностите на издувување според NEDC. Овие вредности се изведени пресметки од измерените вредности според WLTP.