Opel Service 4+

Оригинални делови по достапни цени.

ПРЕДНОСТИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА ОРИГИНАЛНИТЕ OPEL ДЕЛОВИ И УСЛУГИТЕНА АВТОРИЗИРАНИТЕ СЕРВИСИ НА OPEL

Само оригиналното е доволно добро!

  • Инсистирајте Вашето возило секогаш да се поправа во авторизиран сервис на Opel со оригинални Opel делови, кои се покриени со две годишна фабричка гаранција.
  • Вградувањето делови со несоодветен квалитет во неавторизирани сервиси може да ја доведе во прашање Вашата лична безбедност, како и безбедноста на Вашето семејство или другите учесници во сообраќајот.
  • Оригиналните Opel делови го продолжуваат животниот век и ја задржуваат вредноста на Вашето возило.
  • Авторизираните сервиси располагаат со соодветно обучени и искусни механичари, кои им овозможуваат брзо дијагностицирање и решавање на евентуалните проблеми, овозможувајќи заштеда на Вашето време и пари.
  • Авторизираните сервиси располагаат со специјални алати и дијагностички уреди, како и со најнови технички упатства и информации наменети токму за Вашето возило!
  • Авторизираните сервиси работат според дефинирани стандарди и процедури од страна на производителот, како што се проценка на трошоците и барање Ваша согласност за поправката.
  • Понудата од програмата Service 4+ е достапна само кај авторизираните сервиси на Opel.
  • За повеќе информации, Ве молиме обратете се на Вашиот Opel партнер.