Skip To Content

Декларации за сообразност

Ова возило е опремено со системи што пренесуваат и/или примаат радиобранови кои подлежат на Директивата 1999/5/EU или 2014/53/EU. Производителите на системите изјавуваат дека тие се во сообразност со Директивата 1999/5/EU или Директивата 2014/53/EU.