Со цел да се измери колку гориво автомобилот троши и дали е во согласност со строгите ограничувања на издувните гасови, сите нови возила се подложени на стандардизирана постапка за испитување. Од 1 септември 2017 год., новиот циклус на возење WLTP (Процедура за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет). Cтапи на сила во ЕУ за новите патнички автомобили. Го следи NEDC (Новиот европски возен циклус), кој беше во употреба од 1992 година. Објавувањето на вредностите од новото тестирање за возењето е задолжително за сите производители на автомобили од 1 септември 2018 год. На оваа страница ќе ги најдете најважните факти за WLTP и како се разликува од NEDC, како и информациите за стандардот EURO 6d-TEMP и како е поврзан со процедурата за реално издувување гасови (RDE).

Претходно
 • WLTP: ПОРЕАЛНИ БРОЈКИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА.

  Новиот возен циклус WLTP ги зема предвид ситуациите кои се поблиску до секојдневниот живот во споредба со стандардот NEDC. Ви овозможува подобро да ја процените дневната потрошувачка.

Следно
Претходно
 • Возниот циклус WLTP се состои од неколку фази, кои се засноваат на секојдневните возни профили на возачи од целиот свет. Во споредба со NEDC, тој е подинамичен, има помалку фази на сопирање и користи поголеми брзини за сметка на подолго време за да ги одрази денешните ситуации во возењето .

  Секоја комбинација на мотор/пренос на одреден тип возило се тестира со опрема што троши најмалку гориво, како и со онаа што троши најмногу. Додека воведувањето на WLTP резултираше со зголемување на објавените бројки за потрошувачката на гориво и вредностите на CO2, тие сега се многу поблиски до реалната потрошувачка на гориво и издувување CO2.

  ШТО ПРЕТСТАВУВА ЦИКЛУСОТ НА ВОЗЕЊЕ WLTP.

Следно
Претходно
 • Според новите стандарди на издувување како Euro 6d-TEMP, возилата ќе мора да го докажат своето тврдење за емисија на гасови во иднина под построги услови за тестирање. Ова значи дека граничните вредности за азотните оксиди (NOx) и емисиите на честички не само што треба треба да се усогласат со новите лабораториски услови WLTP, туку исто така мора да бидат потврдени во секојдневното тестирање.

  Затоа, за процедурата за испитување RDE (реални емисии при возење) не е потребен фиксен циклус на возење; растојанието, забрзувањето, надворешната температура, условите на ветер и условите во сообраќајот се избираат слободно во дадените статистички гранични услови.

Следно
Close

Додека тековниот NEDC ги одредува вредностите „во град, на отворено и комбинирано“ врз основа на теоретски профил на возење, WLTP употребува „вистински“ профили на возење извлечени од глобална статистичка анкета. Циклусот на возење WLTP е поделен на 4 дела со различни просечни брзини: ниска, средна, висока и многу висока. Секој дел содржи различни фази на застанување, забрзување, сопирање, итн. при возењето, кои ги претставуваат секојдневните возни профили. Секоја комбинација на мотор/пренос се тестира со најекономичната опрема за возила, како и со најпотрошувачката опрема.

Opel моментално е во процес на тестирање на секој модел од својата понуда во склад со WLTP стандардите.  Објавените вредности дефинираат опсег од најниската до највисоката потрошувачка за секоја комбинација мотор/пренос. Ова дава добра индикација на очекуваната дневна потрошувачка на секој модел.

Забелешка: Вредностите базирани на циклусот на возење WLTP се одредуваат со помош на стандардизиран и претходно дефиниран циклус на возење на симулатор за тестирање.

Close

Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет (WLTP) беше воведена на 1 септември 2017 година за новите типови возила. 12 месеци подоцна стана обврзувачка за сите патнички автомобили и на тој начин го наследи претходно користениот Нов европски возен циклус (NEDC). Додека сѐ уште беше во фаза на лабораториско тестирање, WLTP беше воведен со намера да им обезбеди на корисниците податоци за потрошувачката на гориво поблиски до реалното возење и да создаде ново ниво на транспарентност.

WLTP ги зема предвид:

 • Пореалната динамика на возење и надворешната температура
 • Тестирањето на поголеми растојанија
 • Повисоките просечни и максимални брзини
 • Помалото време на неактивност
 • Повеќе сопирање и забрзување


Опционалната опрема, исто така, има влијание врз бројките утврдени со користење на возниот циклус WLTP.

Close

Од 1 септември 2017 год., одредени нови возила веќе беа одобрени како типови со употреба на Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет (WLTP), која е нова, пореална процедура за тестирање за мерење на потрошувачката на гориво и издувувањето CO2. За патничките автомобили, од 1 септември 2018 година WLTP целосно го замени Новиот европски возен циклус (NEDC), кој беше поранешната процедура на тестирање.

Циклусот на возење WLTP („Процедурата за тестирање на лесни возила, усогласена низ целиот свет“) се фокусира на клучните критики на NEDC („Новиот европски возен циклус“). Посебно, новиот профил на циклус на возење WLTP поблиску одговара на денешното секојдневно работење и не се мери само за основното возило, туку исто така го зема предвид и влијанието на дополнителната опционална опрема.

Поради пореални услови за тестирање, потрошувачката на гориво и издувувањето CO2 измерени во рамките на WLTP се во многу случаи повисоки во споредба со оние измерени со NEDC. Дневната потрошувачка на гориво на возилото многу зависи од индивидуалниот профил на користење и каде и како се управува: градски сообраќај, регионални патишта или автопати. Овие разлики подобро се објаснуваат со возниот циклус WLTP. Наместо да ги пресметуваат само вредностите „во град, на отворено и комбинирано“ (како што е пропишано со Регулативите (ЕК) бр. 715/2007 и 692/2008,), врз основа на потеоретски профил за возење, WLTP обезбедува четири индивидуални вредности за различни однапред утврдени возни профили (низок, среден, висок и многу висок), кои се базираат на статистички истражувања и анализа на кориснички профили и просеци. Покрај тоа, возниот циклус WLTP е многу подинамичен од NEDC и одразува поголеми забрзувања, повисока просечна брзина и повисока максимална брзина.

Сепак, сѐ уште е законски задолжително да се објават потрошувачката на гориво и вредностите на издувување според NEDC. Овие вредности се изведени пресметки од измерените вредности според WLTP.