Skip To Content

Изјава за приватност

Вашите лични податоци ќе бидат обработени за цели на управување со случаи и/или за да одговориме на вашето барање како контролор Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Риселсхајм на Мајна, Германија, како што следува:

 

Обработката на податоците се базира на чл. 6 (1) а) од Општата регулатива за заштита на податоци (GDPR) во случај да ја дадете вашата соодветна согласност и/или на чл. 6 (1) б) од GDPR во случај на барања од клиенти.

 

Ние како контролор ги обработуваме следниве елементи на податоци за горенаведените цели во врска со информациите што ги давате за вашиот случај и/или барање:

 

Име, презиме, е-пошта, поштенска адреса, телефонски број (дома и мобилен), род, адреса на социјален медиум, поштенска адреса (улица, поштенски код и град) и број на шасија и регистарска табличка на вашето возило Opel/Vauxhall.

 

Горенаведените податоци ќе се чуваат до 6 години за случаи и барања на клиенти и 15 години во случај на правни прашања.

 

Ги споделуваме вашите горенаведени податоци за горенаведените цели со соодветниот одговорен Национален центар за поддршка (НЦП) и/или соодветниот одговорен партнер на Opel кога е потребно за управување со случајот и/или за одговарање на вашето барање.

 

Ги споделуваме следниве лични податоци за наведените цели, посебно со следниве даватели на услуги:

 

Име, презиме и е-пошта за анкета за задоволство на потрошувачите во случај да ја дадете вашата согласност - INTERSOFT CEE SRL, MOLNAR JANOS 13 bl 4 sc A app 7, Брашов, Романија.

Вашите права

Како субјект на податоците, имате право на пристап, право на исправка, право на бришење (право да бидете заборавени), право на ограничување на обработката, право на преносливост на податоците, право на приговор за обработка на ваши лични податоци врз основа на чл. 6 (1) д) или ѓ) од GDPR или кога личните податоци се обработуваат за целите на директен маркетинг во согласност со важечкиот закон.

 

Ве молиме имајте предвид дека вашите горенаведени права се ограничени со закон и ние мораме да ги исполниме, најверојатно, само под одредени услови.

 

Ако сакате да ги побарате Вашите горенаведени права, ве молиме контактирајте со нас на: privacyrights@opel.com или испратете писмо до:

 

Opel Automobile GmbH

DSGVO

IPC C1-99

D-65423 Rüsselsheim am Main

 

Вашите лични податоци можеме да ги ажурираме ние, како одговорен контролор, во секое време (на пример, промена на вашата адреса).

 

За да го остварите вашето право да поднесете жалба (чл. 77 од GDPR), ве молиме контактирајте со одговорниот орган за приватност во земјата во која сте лоцирани. За Македонија тоа е:

 

Macedonia: бул.„Гоце Делчев“бр. 18, (зградата на Македонска радио телевизија МРТВ - кат 14) Поштенски фах 417 1000 Скопје, www.dzlp.mk,

Право да ја повлечете вашата согласност

Имате право да ја повлечете вашата дадена согласност во секое време. За да го направите ова, ве молиме испратете е-пошта на: cac@opel.com. Повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

 

Контакт

Opel Automobile GmbH, Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Германија, телефон: +49 (0) 6142 - 911 9800, e-пошта: kontakt@opel-infoservice.de, имињата на членовите на раководството можат да се најдат тука: http://www.opel.de/tools/impressum.html

Службеник за заштита на податоци:

 

Пошта: Opel Automobile GmbH, Datenschutzbeauftragter, Bahnhofsplatz, 65.443 Rüsselsheim am Main, Germany

 

Е-пошта: Datenschutz@opel.com