Skip To Content
Корпорација

Корпорација

Корпоративна општествена одржливост

Секоја година известуваме за одржливоста која опфаќа широк спектар на теми од животната средина и напредокот во производството на автомобили неутрално од CO2, општествената одговорност, одржливото управување со синџирот на снабдување, новите технологии и безбедноста.

 

До моментот на купување од страна на Stellantis на 1 август 2017 година, известувавме за одржливоста во рамките на General Motors во Извештајот за одржливост на GМ и ќе бидеме вклучени во нивниот извештај за 2017 година. Од 2018 година, станавме дел од Stellantis.

 

Сертификати iso 14001/50001

Нашите производствени погони и некои избрани непроизводствени локации ги поседуваат системите за управување со животната средина сертифицирани со ISO 14001. Стандардот ISO 14001 обезбедува глобално призната основа за развој на системи за управување со животната средина за постигнување на целите на животната средина, управување со обврските за усогласување и подобрување на еколошките перформанси. EMAS (Еко-менаџмент и шема на ревизија) е доброволен инструмент врз основа на Регулативата 1221/2009 ЕУ кој им помага на бизнисите и организациите од сите големини и индустрии постојано да ги подобруваат своите еколошки перформанси.

 

Повеќето од нашите системи за управување со енергијата се сертифицирани според ISO 50001. Сертификатот ISO 50001 ги поддржува компаниите во сите индустрии ефикасно да ја користат енергијата за да ги намалат трошоците и да заштедат ресурси. Им овозможува на претпријатијата да развиваат и имплементираат ефикасни енергетски политики и да користат анализа на податоци за да проверат дали се исполнети целите.

Политика за животната средина и енергијата

Ние сериозно ги сфаќаме нашите одговорности кон животната средина. Политиката за животната средина и енергијата на Opel/Vauxhall  ни служи како рамка и насоки за нашите вработени и ги сумира нашите заложби во однос на заштитата на животната средина, енергетските перформанси и одржливоста.

 

Визија

 


Аспиративната цел на Ope/Vauxhall е да биде препознат како водечки производител на автомобили и давател на решенија за мобилност кои работат на CO2-неутрална база и без отпад.
 

 

Принципи за животната средина и енергијата

 

Opel/Vauxhall е посветен на заштитата на човековото здравје, природните ресурси и животната средина. Оваа посветеност вклучува усогласување со законот, но оди подалеку и опфаќа интеграција на здрави разумни практики за животната средина и енергијата во сите деловни одлуки. Opel/Vauxhall се стреми кон континуирано подобрување на еколошките и енергетските перформанси преку воспоставување на соодветни цели и задачи, обезбедувајќи неопходни ресурси и имплементирајќи системи за управување. Следниве принципи за животна средина/енергија обезбедуваат рамка за поставување на целите и задачите и насочување на персоналот на Opel/Vauxhall во водењето на нивните секојдневна работа.

 

1. Ние сме посветени на активности за зачувување и обновување на животната средина. Ова вклучува намалување на отпадот и издувувањата, заштеда на ресурсите, заштеда на енергијата и материјалите за рециклирање во секоја фаза од животниот циклус на производот.

 

2. Ќе продолжиме со развојот на алтернативни погонски системи и услуги за одржлива мобилност за да ги елиминираме загадувачките издувувања.

 

3. Ќе продолжиме да го поддржуваме купувањето на енергетски ефикасни производи и услуги, како и да дизајнираме за подобрување на енергетските перформанси.

 

4. Ќе продолжиме да работиме со владини институции за развој на технички цврсти и финансиски одговорни закони и прописи за животната средина.

 

5. Ќе продолжиме да ги исполнуваме обврските за усогласување што ги сочинуваат законските барања и другите барања кон кои Opel/Vauxhall се придржува поврзани со употребата, потрошувачката и ефикасноста на енергијата и во врска со животната средина.

 

6. Ќе продолжиме да управуваме со заштитата на животната средина преку сертифицираните системи за управување ISO 14001 или EMAS на нашите производствени локации. За непроизводствените локации, потребното ниво на систем за управување ќе се утврди врз основа на проценки на ризик. Кај поголемиот дел од нашите производствени локации, енергетските перформанси се управуваат со сертифицираните системи за управување ISO 50001 и развиваме стратегија за имплементирање на таквите системи на сите производни локации. Постојано ќе ги подобруваме нашите системи за управување за да ги подобриме еколошките и енергетските перформанси.

 

7. Ќе побараме од снабдувачите да го одржуваат ISO 14001 / ISO 50001 или еквивалентни сертифицирани системи. Покрај тоа, ќе ги разгледаме критериумите за еколошки и енергетски карактеристики при изборот на добавувачи.

 

8. Ќе продолжиме да ги интегрираме оперативните задачи на животната средина/енергијата во нашите системи за производство, планирање и одржување и логистички операции за да ја поттикнеме свеста и одговорноста на поединците и подобро да го контролираме нашиот ризик.

 

9. Отворени сме за дијалог со внатрешни и надворешни чинители, вклучувајќи достапност на информации во врска со нашите еколошки и енергетски перформанси и активно поддржуваме иницијативи за подобрување на свеста за животната средина, биодиверзитетот и енергетската свест.

 

10. Ние сме посветени да ја трансформираме нашата организација во енергетски ефикасна компанија.